Duurzame voeders voor aquacultuur

Vismeel is een ideale grondstof-eiwitbron in het voer van kweekvis. Maar het gebruik van vismeel wordt algemeen als weinig duurzaam beschouwd. Ook bij de consument zorgt dit voor een negatief beeld van kweekvis. Vandaag zijn er interessante grondstoffen even hoog of hoger in eiwitgehalte (bijproducten pluimvee industrie, bacterieel eiwit, insecten) beschikbaar of in ontwikkeling die duurzaam zijn omdat reststromen gevaloriseerd worden én die mogelijks een groot aandeel van het vismeel kunnen vervangen. Met dit PWO project willen we forelvoer (een belangrijke aquacultuursoort) maken waarbij al het vismeel vervangen wordt door een “kern”, dit is een combinatie van meerdere van deze grondstoffen die dezelfde samenstelling heeft als vismeel.
 
Elk visvoer wordt gekarakteriseerd door de gehaltes van de verschillende nutriënten (eiwit, vet,…). Bij vismeel vervanging door een andere grondstof op zulke wijze dat na de vervanging de totale nutriëntgehaltes van de voeders dezelfde zijn, worden vaak matige resultaten behaald: vanaf een bepaald vervangingspercentage daalt de groei, voeder efficiëntie,… Dit komt vaak omdat hier geen rekening gehouden wordt met verschillen in verteerbaarheid van nutriënten tussen vismeel en de grondstof. Mogelijks beter is om verteerbare nutriëntgehaltes te gebruiken zodat uit elk voer evenveel nutriënten beschikbaar zijn voor de vis.
 
 
Dit betekent dat de verteerbare nutriëntgehaltes van elke grondstof gekend moeten zijn. In dit project willen we de methode om die te bepalen introduceren in het Aqua-ERF waarbij forel als model fungeert. De resultaten zijn meteen inzetbaar in het werkveld. BIT-O zal de analytische methodes voor Weende valideren en zal aminozuur analyses op punt stellen en valideren zodat de verteerbaarheid van deze nutriënten bepaald kan worden in de grondstoffen. Hiermee kunnen we verschillende kernen samenstellen en in een voederproef testen of dezelfde resultaten (groei,…) als een voer met vismeel behaald worden. Uit deze proef zal ook blijken of voederfabrikanten flexibel kunnen zijn met de samenstellende grondstoffen van een voer indien de verschillende kernen (andere combinaties maar dezelfde verteerbare nutriëntsamenstelling) gelijkwaardige resultaten opleveren. In een volgende voederproef gaan we na of deze methode van formuleren effectief een meerwaarde biedt ten opzichte van de eerstgenoemde.
 
Formuleren ahv verteerbare nutriëntgehaltes kan toelaten dat de samenstellende grondstoffen van een voer gewijzigd worden zonder effect op groei,… Dit laat de voederfabrikant toe om in te spelen op veranderende marktsituaties en zo het goedkoopste voer aan dezelfde kwaliteit te leveren aan de viskweker. Ook op de viskwekerij is de rendabiliteit meer verzekerd omdat schommelingen in prestaties door wijzigende samenstellingen vermeden worden

 

Looptijd: 1 januari 2020 - 31 juni 2022
Medewerker(s):
 
Partners: 
Lambers-Seghers Aqua, Empro Europe NV
 
Interesse in dit project? Contacteer wouter.meeus@odisee.be